www.lokalmagasinet.no NYHETER Fr. 22. feb. 2019
Meny

NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002
Husk vår e-postadresse: post@lokalmagasinet.com!

Feil unntatt offentlighet

(21.02.19) (Reporter Svein-H. Strand) ‒ Innkallingen til møtet i byggekomitéen for Solhøy omsorgsboliger ble ved en feil unntatt offentlighet. Dette er selvfølgelig ikke riktig, og feilen er nå rettet, sier rådmann Sjur Authen i en epost i morges.

Innkallinger til møter vil aldri være unntatt offentlighet, understreker rådmannen. Det skal tilføyes at LM allerede i går ettermiddag kunne laste ned møteinnkallingen med sakskartet.

Sakspapirene og vedleggene er imidlertid unntatt offentlighet etter offentleglova paragraf 13 og forvaltningsloven paragraf 13.1 pkt. 2.

Om møtet blir lukket, avgjøres av utvalget i møtet, men dette vil være rådmannens anbefaling, sier Sjur Authen. Møtet i rådhuset starter for øvrig så tidlig som kl. 08.00, i kommunestyresalen.

Møteinnkalling er unntatt offentlighet

(20.02.19) Neste møte i byggekomiteen for Solhøy omsorgsboliger er berammet til 26. februar. Til medlemmene er det nå sendt ut en møteinnkalling som er unntatt offentlighet, får LM opplyst. Det er uvanlig, og i en henvendelse til rådmannen spør LM i dag om hvilken unntakshjemmel i offentlighetsloven som er benyttet. Møtet er forlengst oppført i oversikten over politiske møter på kommunens hjemmeside, men så sent som i formiddag står det ikke noe om at møtet skal være lukket for offentligheten. Etter det LM forstår, skal byggekomiteen nå utarbeide anbudsdokumenter for byggeposjektet.

Sooningprisen for 2018 går til Kulturdøgn Soon


(19.02.19) Soon og Omegns Vel har besluttet å tildele Sooningprisen 2018 til fjorårets storslåtte arrangement Kulturdøgn Soon, representert ved Kai Dybedahl og Mats Looman. Prisutdelingen skjer denne gang i forkant av vellets årsmøte, mandag 25. februar kl. 19 på Son kystkultursenter.

I begrunnelsen skriver velleder Jon Warhuus:

► Kai Dybedahl og Mats Looman er idehavere og proaktive initiativtakere og drivkreftene, som fikk dette enorme og mangesidige arrangementet den 18. til 19. august 2018 til å bli en suksess. En mengde lokale og regionale firmaer og privatpersoner, samt Vestbys ordfører Tom A. Ludvigsen, stilte støttende opp.

Tilbudene var for alle; barn, ungdom, voksne og godt voksne, alt av høy kvalitet. Honnør!

Konsertene på den store scenen på brygga var vel til tider på internasjonalt toppnivå, og de som spilte vet at vi snakker om dem.
 
Ca 250 kunstnere og fotfolk bidro til arrangementet. 35 personer var med i driftsapparatet gjennom hele prosessen. Kunstnere på scenene var med musikere, skuespillere, dansere og korister ca 100.
 
Bronsekunst, billedkunst, tekstilkunst, fotokunst og multimediashow, pluss veteranbilkjøring fra aldershjemmet til glede for godt voksne, sto på menyen. At en liten "landsby" kan by på slikt er sensasjonelt!

Alle som var i aktivitet for å gjennomføre Kulturdøgnet gjorde det uten lønn, dette til glede for a 5000 besøkende i løpet av de to dagene og natta mellom.

Dette var stort, og Soon og Omegns Vel håper på dacapo. Og det blir det?

Vinterferie-åpent på Son Kystkultursenter
(18.02.19) Son Kystkultursenter holder også i år åpent fra kl. 12 til 16 hver dag i vinterferieuka. Til og med søndag 24. februar. Åpningen var allerede lørdag.

Ta med barna i familien og bli med på maling, tinnstøping og snekring. Også verkstedet er åpent åpent alle dager.

Fredag kl.13.00 kan du bli med på brødbaking i Jostushuset. Her kan du bake ditt eget brød, og steke det i vedfyrt steinovn.

Kafeen er åpen alle dager med salg av Alex sine berømte ekte rømmevafler, kaffe /te, saft og ikke minst lokalhistorisk litteratur. Velkommen til oss og til en avslappende stund i historisk identiske og rolige omgivelser, noe for liten og stor!

Son kystkultursenters venner. Styret

FORSLAGENE som ble framsatt

(15.02.19) Den offisielle utskriften fra kommunestyrets behandling av Solhøy-saken mandag foreligger nå og ser slik ut:

Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende forslag:

► Plan-og miljøutvalgets innstilling om regulering for Solhøy omsorgsboliger med tilhørende plankart, vedtas ikke. Kommunestyret ber om at alternativ 2, med 64 omsorgsboliger og bevaring av Solhøy gamle skole blir utredet.

Repr. Arjo van Genderen (V) fremmet følgende forslag:

► Rådmannen bes utrede alternative tomter som har tilstrekkelig plass til inntil 120 heldøgns omsorgsplasser med tilhørende støttefunksjoner og uteareal.

VOTERING:
Repr. Bente Bakkes forslag fikk 2 stemmer og falt (MDG).

Repr. Arjo van Genderens forslag fikk 1 stemme og falt (V).

Plan-og miljøutvalgets innstilling fikk 31 stemmer og ble vedtatt.

------

LMs referat fra saksbehandlingen ga feilaktig inntrykk av at det var subsidiær avstemming. Referatet er i dag endret tilsvarende. De tre fra MDG og V stemte for sin respektive forslag. Ingen av dem deltok subsidiært i voteringen om plan- og miljøutvalgets innstilling, verken for eller imot. Som utskriften viser, står 31 av kommunestyrets 35 representanter bak vedtaket. Kommunestyret var da ikke fulltallig siden det ikke møtte vara for en representant som hadde forfall. Red.

Utidig innsnevring

(13.02.19) (AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand) Kommunestyret er et arbeidende organ. Dette har aldri vært bestridt, selv om denne betegnelsen ikke er nedfelt i lov og forskrifter. Den er jo selvforklarende når vi vet at dette er kommunens øverste folkevalgte organ. Og øverste reguleringsmyndighet! LES MER.

‒ Ikke godt nok utredet

(13.02.19. Oppdatert 12:39) ‒ Vi er skuffet, men ikke overrasket over kommunestyrets vedtak i Solhøy-saken, sier Linn Marie Krogsrud i Antikvarisk utvalg som fronter denne saken i Fortidsminneforeningens Akershus-avdeling.

Foreningen er blant dem som har rettslig klageinteresse i slike saker, og den bebudede klagen skal nå utformes. Klagefristen er tre uker.

‒ Vi kommer til å gjøre det snarest, og kommer der til å fokusere blant annet på det vi mener er brudd på forvaltningslovens paragraf 17 om kommunens utredningsplikt, sier Krogsrud til LM.

At saken ikke er godt nok utredet, var også et moment foreningen anførte i høringsrunden, framgår det av rådmannens saksframlegg.

FYLKESMANNEN er klageinstans for planvedtak (delegert myndighet fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet som er øverste plan-og bygningsmyndighet).

Klage på reguleringsplanvedtak skal forelegges de folkevalgte i Vestbys plan- og miljøutvalg.

Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket.

Hvis utvalget ikke finner grunn til å ta klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse

Knall tall i januar!

(12.02.19) Med rekordtallet 89.140 besøk (opp fra 53.200 i desember) fikk LM en overraskende sterk start på det nye året! Og ikke bare økte besøket med 85 prosent sammenliknet med januar i fjor tallet på sidevisninger var over 230 prosent høyere enn ett år før. LES MER.

‒ Gjelder reguleringsplanen!

(11.02.19. Oppdatert 15.02.19)) (Reporter Svein-H. Strand) Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) banket det inn før han ga ordet fritt: ‒ Det er reguleringsplanen for prosjektet med omsorgsboliger på Solhøy vi behandler. Plan- og miljøutvalgets innstilling. Intet annet!

Dette var jo like riktig som det var galt. Verken debatten i lokalsamfunnet, høringsrunden før denne andre gangs behandling enn si rådmannnens saksframlegg levnet den minste tvil om at det er den verneverdige bygningen på tomta som har stått i fokus. LES MER.

‒Svært dårlig begrunnet

(11.02.19) Det vil gi en farlig presedens dersom kommunen kan la egen eiendom forfalle, for så å bruke dette som argument for å rive. En skolebygning kommunen selv har regulert til bevaring. Vi er bekymret for hva slags signal dette sender til private eiere av verneverdige bygninger i kommunen.

Det sier Linn Marie Krogsrud i Antikvarisk utvalg, Fortidsminne-foreningen i Oslo og Akershus, foran kveldens kommunestyremøte. Som andre offentlige instanser, bør Vestby kommune følge Stortingsmeldingens mål om å minimere det årlige tapet av verneverdig kulturminner og kulturmiljøer. Riveforslaget er svært dårlig begrunnet. LES MER.

Vil ikke spare Solhøy ‒ men det slutter ikke der

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
Historielaget med fortellerkveld
(18.02.19) Vestby Historielag arrangerer tirsdag 19. februar kl. 19 Fortellerkveld der du kan fortelle fra dine barndomsminner. Den erfarne fortelleren Tore Rahn kommer for å innlede. Det skjer i Forpakterboligen i Vestby Prestegård. Å fortelle om sin oppvekst er noe offentlige institusjoner oppfordrer til. De unge trenger å vite, nå som samfunnet er i så rask endring, undestreker arrangøren.
[21.02.2019]
Hei, alle som liker lokalhistorie!


(07.02.19.) Nytt filmintervju med brødrene Kjell (t.v.) og Henning Karlstad i Forpakterboligen, Prestegården Vestby kl. 19 I DAG 7. februar! Brødrene Karlstad skravler om Vestbys historie! Dette er artige greier! Mange bilder fra gamle Vestby. Kom og se! JØRN SVENDSEN

[10.02.2019]
Uformelt "ettermøte" om havna
(04.02.19) Soon og Omegns Vel har invitert til et uformelt møte mellom Vestby havnestyres leder Martin Ludvigsen og representanter for "brukerne av havna" i midten av mars. Dette melder velleder Jon Warhuus på Facebook.

► De som skal møte er lederne for Sonskilen Båthavn AS, Son Næringsforening, Son Kystkultursenters venner og Soon Seilforening. Alle med kompetanse og interesse for Sonskilen, som det heter. Tiltaket springer ut av det åpne debattmøtet vellet arrangerte 24. januar, der mangel på dialog var blant det som ble tatt opp.
[13.02.2019]
Flmintervju med sonsfisker på internett

(03.02.19) Jørn Svendsens filmintervju med den pensjonerte sonsfiskeren Ole Johan Johansen kan nå ses også på internett. Her forteller han om sitt liv som fisker og den fine oppveksten i en fiskerfamilie "på Brygga" i Son. Fra i ettermiddag er det tilgang til filmen fra redaksjonens Facebook-side Her i Son.

Som det går fram under lenka  i høyre spalte her, så har siden snart 900 følgere, og det er flere hundre enn for ett år siden. Velkommen til å like eller følge Her i Son, dere andre Fb-ere også! Interessen har økt etter en omlegging der leserne nå også blir orientert om arrangementer i det nære, inkludert Hølen.

Samtidig videreføres presentasjonen av nye og gamle saker fra Herison.no, og ikke minst: Fra "de innerste arkivkroker" i LM, en "republisering" der særlig de eldste sakene samler mange klikk. Ikke sjelden blir en presentasjon her delt videre på nettet.
[10.02.2019]
Fullsatt sal i dialog med Bjørgaas
(30.01.19) NRKs tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas holdt i går foredrag for en full sal i Son kulturkirke. 

Temaet var president Donald Trump som leder USA bort fra vestlige allianser og internasjonalt samarbeid. Og hva betyr det for amerikanerne og for oss? Og hvor dype endringer kan den uortodokse presidenten klare å skape?

I tråd med opplegget for kulturkirkens Dialog-serie med besøk av personer i sentrale posisjoner i samfunnet, ble det også tid til en spørsmålsrunde i løpet av de to timene besøket varte. Selve foredraget hadde en uformell ramme og med en personlig vinkling basert på mange USA-opphold i unge dager og årene som NRK-korrespondent.
[10.02.2019] Les mer
Kommunestyret "live" og i opptak
(15.01.19) Tidene skifter, og ikke alltid til det verre. Fram til for bare tre tiår siden hadde pressens representanter ikke lov til å foreta lydopptak i kommunestyremøtene i Vestby rådhus. Siden desember 2018 blir de overført direkte i nett-TV på kommunens hjemmeside. Der blir hvert møte liggende til gjennomsyn i tre måneder. På mobil, nettbett eller PC. Når live-opptakene er etterbehandlet, kan man fra januar spole seg fra sak til sak. Dette er den andre gledelige nyvinningen på IT-området i kommunen i løpet av kort tid. Som tidligere meldt, har direktelenke til den nye, åpne utgaven av postlista fått fast plass i høyre spalte på Herison.no. Den har nå fått følge av direktelenke til menyen for opptak fra kommunestyremøtene.
[03.02.2019]
Forsvarsministeren med foredrag i Grevlingen kultursenter
(29.01.19) På sin foredragsrekke i distriktet om Norges forsvarsevne er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i dag kommet til Son.

Hans foredrag holdes på Grevlingen skole og kultursenter med Vestby Forsvarsforening og Vestby kommune som arrangører. Etter foredraget, som starter kl. 19, svarer forvarsministeren på spørsmål.
[30.01.2019]
SOON SEILFORENING 100 ÅR
(16.01.19) 18. februar er det 100 år siden Soon Seilforening ble stiftet. 9. mars blir det jubileumsfest i foreningens lokaler Neptun for medlemmer og innbudte gjester. Jubilanten har i dag 400 medlemmer. Av disse er 118 barn og ungdom. SIF kan se tilbake på store bragder, ikke minst Siren Sundbys OL-gull i 2004, og flere VM-gull. Siste VM-gull gikk til havseileren Claus Landmark i 2018. Se også jubileumsomtale i Herison.no.
[29.01.2019]
Ordføreren "snakket ned" den bygningsmessige tilstand
(05.01.19) Innsigelse mot riving var varslet. Men på desembermøtet i Akershus fylkeskommunes fylkesutvalg hevdet Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) at den bygningsmessige standard på Solhøy-bygget er altfor dårlig til at det lenger er noe bevaringsverdig objekt.

På dette grunnlag vedtok det politisk sammensatte fylkesutvalget at fylkeskommunen likevel ikke skal nedlegge innsigelse mot riving. Problemet er bare at det ikke finnes noe faglig støtte for Ludvigsens påstand, heller ikke i en rapport fra konsulentfirmaet Multiconsult.
[22.01.2019]
LM-besøket økte med 28 prosent i 2018
(07.01.19) Med 53.200 besøk i desember endte LMs jubileumsår med en framgang på 28 prosent fra 2017. Bare tre dager med månedens gjennomsnittstall manglet på at vi nådde det historiske rekordbesøk som vi var litt for tidlig ute med på forskudtere. Men vi runder med god samvittighet av til 700.000. Nevnes må også den utrolige økning i sidevisninger vi hadde det siste året: 599.900. Her er det snakk om en økning på hele 210 prosent! Bak dette ligger først og fremst at vi fikk mange nye lesere som orienterer seg grundig i vårt omfattende arkiv.
[16.01.2019]
1-10 av 2065 Neste >>Nå 897 følgere.
Nyheter fra periode med tekniske feil

REKLAME

MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 


Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. 2015 ble året da besøket ikke økte, men det ble nesten på hundretallet som i i milepælåret 2014. 260.000 ble nådd i 2016. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000. I 2018 nådde vi såvidt 700.000 besøk, en en framgang på 28 prosent i jubileumsåret.


Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland