Boliger på Saltboden – Norges viktigste “hete sone” for sjeldne og truede arter?

(Foto av humlevikler: no.wikipedia.org) Humlevikler er en liten sommerfugl som lever på planten humle. Den er i Norge bare funnet i Son i Vestby kommune. Sommerfuglen krever mye sol og varme, og man antar at det er dét som gjør området i Vestby unikt. Ikke bare er arten sjelden i Norge, den er sjelden i hele Skandinavia. Arten trues av planlagte utbygginger i kommunen, og den er klassifisert som ”kritisk truet” i rødlista.

DET LILLE BILDET øverst er tatt under feltarbeidet i området, og hentet fra notatet.

(Publisert 05.10.21. Oppdatert 16:21) Stiftelsen BioFokus, Oslo, kartla i 2017 – på oppdrag for Frost utvikling – et 40 daa stort område i Son for biologiske kvaliteter. Det ble totalt registrert seks små naturtyper og gjort funn av flere rødlistede arter av karplanter og biller.

Området ved Saltbuveien ble vurdert til å ha betydelige naturverdier. Disse naturverdiene er diskutert i lys av planlagt ny bebyggelse av området, går det fram av notatet.

Oppsummering/konklusjon

Det er registrert betydelige naturverdier innenfor undersøkelsesområdet. Men det kan forventes at området inneholder langt flere sjeldne og trua arter enn det som er påvist i forbindelse med undersøkelsene.

Det påpekes at området ligger i Norges viktigste “hot-spot” sone for sjeldne og truede arter, og at den helhetlige naturverdien av området slik det framstår i dag, er meget stor.

SEKS AVGRENSEDE NATURTYPER

– Det bør vurderes om fortetting av de vestre delene er forenelig med å ivareta de naturverdiene som finnes i området. Det bør i hvert fall diskuteres om graden av fortetting og hvordan husene spres kan i området, skriver forfatterne.

Fragmentering og nedbygging av arters leveområder er både globalt og lokalt den største trusselen mot biologisk mangfold i dag.

– Det bør derfor legges vinn på å spare så mye sammenhengende areal som mulig i viktige naturområder, understrekes det.

– I så måte vil det være bedre med en tettere utbygging i en mindre del av området, slik at øvrige arealer i størst mulig grad forblir som i dag.

BioFokus-notat, Stiftelsen BioFokus. Oslo. Terje Blindheim og Stefan Olberg. 22. juni 2017. 19 sider: “Naturverdier i tilknytning til Saltbuveien-Saltodden i Son, Vestby kommune”.

Publisering: Notat-serie som er tilgjengelig via BioFokus sine hjemmesider.