Dette er kommuneoverlegens arbeidsområder

Landets kommuneoverleger må sies å være blant de aller viktigste offentlige tjenestepersoner i disse coronatider. Stian Lunde er kommuneoverlege i Vestby, i 60 prosent stilling, og bosatt i Oslo der han også har privat praksis.

Dette er hans ni arbeidsområder som kommuneoverlege, slik de er beskrevet punktvis på kommunens hjemmeside. Den formelle forankring i lovverket er tilføyd nedenfor.

• Gi medisinskfaglig rådgivning overfor rådmannen og kommunale enheter

• Ivaretagelse av oppgaver som i lovgivingen er særskilt tillagt kommuneoverlege

• Medisinskfaglig ansvarlig for fastlegeordningen

• Bidra i kommunens plan- og samfunnsutvikling

• Aktiv deltaker i strategisk prioritering, fag- og kvalitetsutvikling innen velferd helse- og omsorg

• Gi samfunnsmedisinsk råd i kommunens satsning på folkehelsearbeid, herunder epidemiologisk analyse

• Bidra i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, andre kommuner og fastlegene

• Ivareta turnuslege innen fagområde samfunnsmedisin

• Bidra til tjenesteutvikling og samhandling i forbindelse med at Vestby kommune deltar i interkommunal      legevakt, lokalmedisinsk senter, samt miljørettet helsevern med kommunene i mosseregionen

Kommuneoverlegen skal ivareta det medisinskfaglige ansvaret kommunen er tillagt etter «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester» og «Lov om folkehelsearbeid §27».