TORGET OG GLENNEPARKEN: Møteprotokoll og utvalgets mandat

Som en oppfølging av innlegget 8. januar – en republisering fra åpningen av nye Son torg, med tillegg av en avsluttende kommentar fra redaktøren – gjengir vi her (ubetydelig redigert) protokollen fra møtet i utvalget kommunen har nedsatt. Her framgår det at utvalgets mandat også omfatter Glenneparken.

MØTEPROTOKOLL Utvalg for bruk og utforming av Son torg og Glenneparken Møtetid: 30.11.2021 kl. 17:00-19:40 Sted: Vestby rådhus, Kommunestyresalen. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Ragnhild Lervik Johansen (Ap), Christian Aschjem (Sp), Arjo Van Genderen (V), Sten Magne Klann (MDG) og Åshild Marie Fagerjord (H). Møtende varamedlemmer: Ingen. Forfall: Ingen.

Fra administrasjonene møtte: Ronny Fostervold Johansen (Kultursjef). Møtesekretær: Ronny Fostervold Johansen.

Diverse merknader: Det var ingen merknader til møteinnkalling eller dagsorden. Møteprotokoll godkjent 03.12.2021 Christian Aschjem (Sp) og Magne Klann (MDG). Underskrift: Dokumentet er elektronisk godkjent.

Saker til behandling USG-1/21 Utvalg for bruk og utforming av Son torg og Glenneparken – Oppstartsmøte.

Votering: Rådmannens innstilling (se nedenfor, red. anm.) tas til orientering.

DETTE ER UTVALGETS VEDTAK

Utvalg for bruk og utforming av Son torg og Glenneparkens vedtak 30.11.2021:

Det undersøkes hva handlingsrommet vedrørende gamle Son Torg er. Dette presenteres på neste møte. Det bes om at de gamle planene for Son torg finnes frem igjen dersom dette er mulig. Disse presenteres om mulig på neste møte.

Med tanke på utvalgets videre arbeid vedrørende utforming av Son torg og Glenneparken vurderes den estetiske planen utarbeidet for Vestby sentrum som idegrunnlag. Lenken til dette dokumentet legges ved protokollen.

TIL NESTE MØTE INVITERES en representant fra hhv. Son og omegn vel, Vestby næringsforum, Vi over 60 Son, elevrådsrepresentanter ved Brevik, Son og Grevlingen skoler. Disse bes om å forberede et innlegg på inntil 15 minutter der de redegjør for tanker og ideer vedrørende bruk og utforming av Son torg og Glenneparken.

Det bes om at det legges frem et prisoverslag for bruk av profesjonell hjelp, eksempelvis landskapsarkitekt eller liknende til neste møte.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Utvalget lager en fremdriftsplan som sikrer at utvalget kan oppfylle mandatet