Bærekraftige barn gir bærekraftig klode

Illustrasjonsfoto: Esther Merbt, Pixabay.

(Leserbrev) Da Barnehagedagen i 2021 ble feiret over hele landet 9. mars, var årets tema natur og miljø, med slagordet «Små steg for kloden». Det heiet vi på, men vi får ikke en bærekraftig klode uten bærekraftige barn!

I barnehageloven står det at barna «(…) skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.» Da kan verken barnehagene eller politikerne hoppe bredbeint bukk over den delen som omhandler den mellommenneskelige bærekraften.

Evnen til å ta vare på seg selv og hverandre har aldri vært viktigere enn nå. Under koronapandemien har barnehager vært stengt, barn havnet i karantene og fritidsaktiviteter lukket dørene. Besteforeldre har vært
utilgjengelige og myndighetene ber oss om å treffe færrest mulig mennesker. Det får store konsekvenser for voksne, men det kan gi varige negative spor i et barns liv.

Økt isolasjon og økt alenetid fikk følge av en økning i bekymringsmeldinger til barnevernet. Det er én av flere alvorlige konsekvenser for barna våre. Å gi barn kunnskap og kompetanse til å ta vare på seg selv og hverandre har gått fra å være en nyttig egenskap – til en helt nødvendig ferdighet.

NY BARNEHAGELOV

1. januar 2021 trådde en ny barnehagelov i kraft. Den er fremdeles klinkende klar på ansattes plikt til å melde fra når det er mistanke om at et barn ikke har det godt nok hjemme. Men loven har også blitt tydeligere på ett punkt:

Barnehageansatte er forpliktet til å følge med og gripe inn når et barn ikke har det godt nok i barnehagen. Dette er barnas «arbeidsmiljølov», og tydeliggjøringen kom ikke ett sekund for tidlig.

Loven handler først og fremst om barnets egen opplevelse av hvordan hun eller han har det i barnehagen. Ansvaret for å sikre et godt og trygt barnehagemiljø ligger alltid hos de ansatte, men barnas ekspertise om eget liv skal stå sentralt i oppfølgingen.

Vi håper og tror at lovendringen vil bidra til at flere barn blir sett, hørt og tatt på alvor. Da er vi helt avhengig av at alle som jobber i barnehagen kjenner til hele formålsparagrafen, og til barnas nye «arbeidsmiljølov» og det ansvaret som følger med den. Der har vi en vei å gå!

Men ikke glem at en bærekraftig klode også krever bærekraftige barn – og barnehager der omsorg og empati smitter raskere enn coronaviruset.

Marie Garmannslund Eide

markeds- og kommunikasjonsrådgiver

www.stinesofiesstiftelse.no

(Tidligere publisert 07.03.21, noe endret her.)