– Opprettelsen av Viken hadde ingen faglig begrunnelse, sier rådmannen i Vestby

(Publisert 31.01.22) I sin vurdering sier rådmann Sjur Authen (bildet) at han ikke har gått tungt inn i en vurdering av om Viken bør oppdeles.Det var i sin tid ikke en faglig begrunnelse for å opprette Viken fylkeskommune. Derfor vil det være en ren politisk avgjørelse om Viken bør oppløses, understreker rådmannen i sitt saksframlegg til formannskapet.

 

(Foto: Vestby kommune)

Uavhengig av det, ønsker rådmannen likevel å peke på noen problemstillinger
som primærkommunene har hatt med den nye fylkeskommunen.

– FOR STOR FOR Å HA DIALOG MED ENKELTKOMMUNER

Viken fylkeskommune er så stor at de har en uttalt målsetting om å ikke ha dialog med enkeltkommuner. Viken ønsker å forholde seg til regioner av kommuner, påpeker Authen.

Det medfører at når Vestby kommune har forhold man ønsker gjennomslag for i fylkeskommunen, må det først gjennom et regionråd før Viken «tar» i saken.

– Jeg mener dette er uheldig. Dersom Viken som organisasjon er «for stor» til å kunne samarbeide med primærkommunene, så bør sammenslåingen reverseres, sier rådmannen.

EN “MELLOMLØSNING”: ØSTVIKEN OG VESTVIKEN?

Under alternativer har han likevel antydet en mellomting, nemlig tilbakeføring til to fylkeskommuner istedenfor tre: Østviken og Vestviken.

Dette er et alternativ som ikke er utredet av Viken, så de faglige konsekvensene av dette må eventuelt utredes nærmere av fylkeskommunen før det tas en endelig beslutning.

Uavhengig av en oppløsning eller ikke, ønsker rådmannen å minne om at da Viken ble opprettet, ble det fra Buskerud og Østfold overført store midler fra disse fylkeskommunene til primærkommunene i de samme fylkene. Dette i form av aksjer fra energiselskap.

Tilsvarende ble ikke gjort i Akershus fylkeskommune. Dette forholdet
bør rettes opp uavhengig av hva som blir utfallet av prosessen.


Rådmannen har formulert forslag til tre alternative høringssvar:

1. Vestby kommune er positiv til fylkesrådets innstilling om å oppheve Viken
fylkeskommune med tilbakeføring til de tre fylkeskommunene Akershus, Østfold og Buskerud.

2. Vestby kommune er i hovedsak positiv til fylkesrådets innstilling om å oppheve Viken fylkeskommune, men ønsker at det utredes en fordeling av Viken på to nye fylkeskommuner: 1. Østviken bestående av Østfold og Akershus unntatt Asker og Bærum og 2. Vestviken bestående av Buskerud, Asker og Bærum.

3. Vestby kommune ønsker at Viken fylkeskommune skal bestå som i dag.

KONKLUSJON: Viken Fylkeskommune bør oppløses, og de tre fylkeskommunene Buskerud, Østfold og Akershus gjenoppretteS.

Views: 470