1400-tallet under Son torg

Bildet viser noen av kulturminnene som arkeologene fant. (LM-foto: Svein-H. Strand)

Arkeologene fra Akershus Fylkeskommune avdekket betydningsfulle kulturminner, som sammen med historiske kilder påviste at torget i Son gjemmer langt eldre kulturminner en tidligere antatt. Det ble avdekket rester av hus og havnekonstruksjoner, samt gateløp som kan dateres tilbake til 1450 eller tidligere. Soon og Omegns Vel mener det som er avdekket er svært viktig å kunne beholde som synlige kulturminner. Det foreligger nå planer fra Akershus fylkeskommune la fram planer om hvordan disse funnene kan integreres i en ny utforming av Son torg. Og fylkeskommunen inviterte Vestby kommune til å være med på et spleiselag for å få dette til.

(Fra LM 12.06.12) (Republisert 21.08.23)

♦ Det er laget forslag til en ny utforming av Torget (bekostet av fylkeskommunen). Og det er laget et kostnadsoverslag for hva den nye utformingen av torget vil koste for å gjøre Son torg til et ”byrom” som vil vise deler av funnene som rekonstruerte kulturhistoriske elementer og integrere disse i utformingen av det nye torget. I tillegg kom skilting av kulturminnene som er svært viktig ved et slikt prosjekt.

Prosjektet som Akershus fylkeskommune/fylkesutvalget går inn for, har en kostnadsramme på 2, 6 millioner kroner hvor Vestby kommune inviteres til å delfinansiere med 1,3 millioner kroner.

Dersom Vestby kommune ikke ønsker å medvirke i dette samarbeidsprosjektet, men i stedet ønsker å videreføre sine opprinnelige planer for Son Torg hvor kulturminnesikring ikke inngår, vil konsekvensene være at svært viktige kulturminner går tapt for alltid. Det er en stor usikkerhet forbundet med eventuelle utgifter som kan påløpe ved en eventuell fjerning av de arkeologiske kulturminnene. Disse utgiftene må da dekkes av Vestby kommune og de vil garantert overstige 1,3 millioner kroner.

Soon og Omegns Vel anbefalte Vestby kommune sterkt om å delta i dette prosjektet med fylkeskommunen. Dette er en investering i et svært viktig kulturminne, og det er klart at en tilrettelegging av Son torg på kulturminnenes premisser vil gjøre Son til et enda mer attraktivt sted å besøke og bosette seg. Vellet mener dette vil gagne hele Vestby kommune. Alternative finansieringsordninger, og eller støtte til Vestbys del av prosjektet, bør etter vår mening være mulig.

Visits: 44