Program for Vestby Senterparti

Det viktigste i livet
er der du bor
Vestby Senterparti
2023-2027

Vestby – en kommune for landbruksnæring

Vestby kommune har et flott og variert kulturlandskap. Bevaring av dyrka mark er viktig for å sikre matproduksjon og matberedskap.

Vestby – en kommune med levende lokalsamfunn

Våre lokalsamfunn må få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Oppgaver bør løses i samarbeid mellom kommunen og innbyggerne, slik at ressursene utnyttes best mulig.

Vestby – en kommune i utvikling

Det må føres en politikk som gjør at vi kan yte gode kommunale tjenester i takt med befolkningsveksten. Bolig- og næringsutvikling må skje uten at rekreasjonsområder, kulturlandskap og jordbruksarealer bygges ned.

Vestby – en kommune med gode skoler og godt oppvekstmiljø

Det må satses målrettet på innhold og kvalitet i barnehage, skole og SFO. Skolehverdagen skal være utgangspunkt for god læring. Elever og ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø, og det skal være godt samarbeid mellom hjem og skole. Kommunen må bidra til at barnefamilier ikke skal leve i fattigdom.

Vestby – en kommune med gode helsetjenester

Kvalitet og verdighet må prege pleie- og omsorgstjenestene. Kommunen må til enhver tid ha kapasitet til å dekke innbyggernes behov.

Vestby – en kommune med et åpent lokaldemokrati

Beslutninger må være preget av åpenhet og gode prosesser. Informasjon må være lett tilgjengelig, og det bør legges opp til god dialog mellom innbyggere og beslutningstakere.

Vestby SP sine hovedsaker

3 Si ja til jordvern, og bevaring av dyrket mark
3 Si ja til bevaring av rekreasjons- og friluftsområder
3 Si ja til tjenester nær folk
3 Si ja til levende grender
3 Si ja til fokus på god sikkerhet og beredskap
3 Si ja til at Vestby består som egen kommune
3 Si nei til eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og gårdsbruk
3 Si nei til utbygging av Prestegårdsskogen
3 Si nei til vindturbiner i Vestby kommune

Samspill mellom kommune og nærmiljø gir et godt lokalsamfunn.

Grunnskole og barnehage

Vestby Senterparti vil prioritere ressurser til barnehager og skoler for å legge til rette for et godt skole- og oppvekstmiljø.

Vestby Senterparti vil:

l Beholde og rekruttere nødvendig kompetanse i skole og barnehage gjennom å gi de ansatte muligheter til etter- og videreutdanning.
l At alle skoler og barnehager skal jobbe målrettet mot mobbing og for trivsel.
l Ha fokus på psykisk helse blant barn og unge.
l Ha fokus på å forebygge rus og kriminalitet blant barn og unge.
l Ha et godt skole- og barnehagetilbud i takt med utbygging.
l Opprettholde og videreutvikle alternativer til ordinær skolegang, som Rokker gård og Oasen.
l Ha høy lærertetthet.
l Ha god kvalitet på læremidler.
l Ha godt vedlikehold av bygninger og utearealer som benyttes til skole og barnehage.

Våre mål
Familie, helse og omsorg

Vestby Senterpartiet vil føre en helse- og omsorgspolitikk som gir gode tjenester der folk bor. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å leve et fullverdig liv i sittnærmiljø, med mulighet for egen bolig og tilrettelagt dagtilbud eller arbeid.

Vestby Senterparti vil:

l Ha gode omsorgstjenester for eldre både nord og sør i kommunen ved å videreføre sykehjemsplasser ved Vestby sykehjem og heldøgns bo- og omsorgstjenester på Solhøy.

l Sikre gode hjemmetjenester.

l Gi gode helsetjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.

l At hjemmeboende personer med demens gis tilstrekkelig dagsentertilbud.

l Legge til rette for kompetanseutvikling for ansatte.

l Gi gode kommunale tilbud innen rusomsorg og psykiatri. Kommunen må legge vekt på forebygging og gi tjenester på lavest mulig nivå.

l Gjøre velferdsteknologi til en viktig del av tjenester som gis av kommunen.

l Gi lokal helsehjelp for barn og unge i form av gode og lett tilgjengelige helsetjenester. Helsesykepleier på skolene er viktig for  forebyggende arbeid.

l At kommunen kan gi omsorgslønn til de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.

l Sikre tilstrekkelig tilrettelagte arbeidsplasser ved Vestby Næringstjenester

Våre mål
Kulturkommunen Vestby

Vestby Senterpartiet mener at et aktivt og mangfoldig kulturliv er viktig for kommunens innbyggere. Vi vil gjennom kulturpolitikken prioritere oppvekstmiljøet for barn og unge.

Vestby Senterparti vil:

l Støtte lag og foreninger, og bidra til å legge til rette for frivillig arbeid.l Bidra til at alle unge har tilgang til fritidsklubber, som Bayaz og Teten.
l Opprettholde gode tilbud til barn og unge gjennom Ung Arena
l Styrke kulturskolen og støtte den Kulturelle Skolesekken.
l Støtte og videreutvikle bibliotekene i Vestby og Son.
l Tilrettelegge friluftsområder med tilgang for alle.
l Bidra til levende kulturarenaer, som Vestby Prestegård og Elverhøy.
l Bidra til at skoler og grendehus beholdes som kulturelle møtesteder for lokalbefolkningen.
l Bidra til lokalt kulturliv, som Kulturdøgn Soon, Sånafest og Hvitsten Salong.
l Bidra til vedlikehold av kommunale idrettsanlegg.
l At kulturkvartalet blir en møteplass på tvers av generasjoner, tilgjengelig for alle.
l Bidra til vedlikehold av kirkene i kommunen.

Våre mål
Miljøkommunen Vestby

Vestby kommune har et åpent kulturlandskap og en flott kystlinje. Kommunen er i vekst både med hensyn til folketall og næringsutvikling. Senterpartiet ønsker en bærekraftig utvikling av kommunen, og vil føre en politikk som ivaretar natur, kulturlandskap og friluftsområder.

Vestby Senterparti vil:

l Sikre natur og artsmangfold, og bekjempe svartelistede arter.
l Begrense forurensning og utslipp til vann og vassdrag.
l Bidra til en renere Oslofjord
l At vann- og avløpsplaner gjennomføres.
l At avløpsanlegg vedlikeholdes og bygges ut i takt med veksten i kommunen.
l Sikre Vestby ny hovedvannledning.
l Hindre forurensning av Brevikbukta ved å legge sjøledning til nytt renseanlegg på Fuglevik.
l Benytte energieffektive løsninger.
l At Vestby har en miljøvennlig kommunal bilpark.
l Ha et godt og klimavennlig kollektivtilbud i kommunen.
l Ha god tilgjengelighet ved Vestby miljøstasjon.

Våre mål
Areal, næring og samferdsel

Senterpartiet ønsker en moderat befolkningsvekst og en restriktiv omdisponering av naturgitte arealressurser. Vi ønsker å ta i bruk hele kommunen, og legge til rette for en bærekraftig
utvikling av våre lokalsamfunn.

Vestby Senterparti vil:

l Bevare dyrket og dyrkbar mark og skogsområder.
l Bevare rekreasjons- og friluftsområder.
l At vedlikeholdsplan av kommunale bygninger følges opp.
l Sikre vedlikehold av kommunale veier.
l Ha gode gang- og sykkelveier i kommunen, spesielt i tilknytning til skoler og idrettsanlegg.
l At trafikk- og miljøkonsekvenser vurderes nøye ved større nærings- og industrietableringer i kommunen.
l Legger til rette for kunnskapsbaserte bedrifter.
l Ha gode kollektivtilbud i hele kommunen, og til Sykehuset Østfold Kalnes.

Våre mål
Vestby kommune som arbeidsplass

Det er viktig at kommunen går foran som et godt eksempel på
gode arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø.

Vestby Senterparti vil:

l Satse på kompetanseutvikling for de ansatte

l At kommunen fører en personal- og lønnspolitikk som rekrutterer og beholder kvalifisert arbeidskraft. Faglært arbeidskraft skal gå foran ufaglært.

l Satse på heltidsstillinger, men tilrettelegge for ansatte med behov for redusert arbeidstid.

l Sørge for at lærlinger, studenter og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne inkluderes i arbeidslivet.

l Ha en god og effektiv administrasjon med moderat størrelse.

l At Vestbys politikere skal være bevisst sin arbeidsgiverrolle.

l At offentlige tjenester skal være grunnlaget, og at eventuelle private tilbydere bare skal være et supplement.

Kommunestyrekandidater
1. Tone Anita Skretting, Vestby 1963
2. Christian Aschjem, Son 1966
3. Guro Randem Hensel, Vestby 1968
4. Karl Øyvind Trandem, Hølen 1966
5. Anette Nyheim Stubberud, Vestby 1987
6. Oddvar Alf Tjernshaugen, Hølen 1948
7. Monica Aasland Opsal, Vestby 1974
8. Helge Randem, Vestby 1970
9. Bodil Andersen Holter, Hølen 1965
10. Svein Ivar Stubberud, Son 1959
11. Solveig Irene Skøien, Hølen 1969
12. Svein Kristoffer Johannessen, Vestby 1948
13. Ellen Synnøve Gilberg, Son 1947
14. John Arne Kjenn, Vestby 1942
15. Inger Torill Kirkeby, Son 1953
16. Liv Bodil Stubberud, Vestby 1962
17. Per Johan Hoel, Hølen 1943
18. Ragnhild Marie Skøien, Son 1944
19. Jørgen Jeksrud, Vestby 1949
20. Thoril Haglerød, Hølen 1945

Views: 74