Vår viktigste politiske oppgave nå, er å trygge innbyggernes tilbud og ikke falle for fristelsen til å kutte i sentrale deler av vårt sterke lokalsamfunn. Vestby er inne i en vanskelig økonomisk periode. Nylig vedtok kommunestyret et budsjett for 2024 med et underskudd på 50 millioner kroner.

Den tøffe jobben er på ingen måte over nå. Også de neste årene vil vi se røde tall i kommuneøkonomien. Skal vi klare å opprettholde, og helst videreutvikle, kvaliteten i kommunens tilbud framover, så kommer vi ikke utenom å få mer ut av hver krone.

Nylig skrev Høyres Åshild Fagerjord at Steinløkka dagsenter er vedtatt lagt ned. (Det heter Stenløkka, etter Sten Brevig, red. anm.). Her må Høyre ha misforstått. Forslaget som fikk flertall, sikrer videre drift av dagsenteret i et samarbeid mellom kommunen, stiftelsen og frivilligheten.

Høyre sier også at 16 brukere av tjenestene til Fontenehuset i Nordre Follo står uten tilbud fra nyttår. Det stemmer heller ikke. På grunn av redusert støtte fra andre kommuner og bortfall av statlig momskompensasjon, har Fontenehuset trangere økonomi enn før. Kommunestyret i Vestby har, som i Indre Østfold, nå valgt å prioritere egne tjenester. Og vi har vedtatt at dersom innbyggere i Vestby mister tilbudet fra Fontenehuset, så skal rådmannen sikre en god og smidig overføring av brukere det gjelder til tilbud i Vestby kommune, som består av både forebyggende og akutte tilbud innen psykisk helse, arbeidstrening og livsmestring.

Vi bør stole på rådmannen når han sier at brukerne det gjelder skal få tilbudet de trenger i egen kommune. Og så bør vi alle være sannferdige når vi omtaler vedtak kommunestyret gjør.

Det går i feil retning

I vanskelige tider er det også ekstra viktig å ikke miste av syne hva trygge og gode lokalsamfunn består av: En skole med mestring for alle, godt tilgjengelige forebyggende og akutte helsetilbud, nok trygge arbeidsplasser, fornuftig infrastruktur og boliger til dem som har behov for hjelp til det. Men ikke minst at alle skal ha tilgang til naturopplevelser og friluftsliv, kulturtilbud og sosialt inkluderende nærmiljø. Alt dette spiller sammen og danner grunnlag for gode, helsefremmende samfunn.

Vi vet at naturopplevelser styrker folkehelsa. Kulturelle opplevelser og fysisk utfoldelse likeså. I lokalsamfunnene drives disse tilbudene i et samarbeid mellom profesjonelle aktører og frivillige. Derfor er de også viktige arenaer for deltagelse hvor folk kan møte hverandre og bidra til noe som er større enn dem selv.

Når du brøyter isbanen i nabolaget eller selger billetter for det lokale kulturarrangementet, så gjør du så mye mer enn selve handlingen. Du bygger også bånd mellom mennesker, du er et forbilde for barn og unge og du bidrar til gode opplevelser for innbyggerne. Slik skaper vi gode lokalsamfunn sammen.

Meningsfylte fritidstilbud forebygger utenforskap og psykiske vansker. I flere år har vi sett en sterkt nedadgående trend i deltagelse i organiserte fritidstilbud over hele landet. Derfor må vi ta politisk ansvar for å holde skansen i kommunebudsjettene frivillighet, kultur, idrett og friluftsliv.

Det var også derfor samarbeidspartiene AP, Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Bygdelista valgte å gå imot rådmannens forslag om å kutte i tilskuddene til friluftsliv og nærmiljøanlegg. Vi vedtok å bruke midler fra Ødemørkfondet i en overgangsperiode, et fond som er øremerka formål av denne typen.