Mudring skal øke seilings-dypet

(Publisert 10.05.22) (Illustrasjonsfoto: LM Arkiv) Kommunen har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til å gjennomføre omfattende mudring ved Son Havn fra september 2022. Det har vært mudret her tidligere, men tilsig av masser har gjort at det er blitt grunnere igjen.

Mudringen vil øke seilingsdypet. slik at fritidsbåtene som benytter den kommunale havna unngår å grunnstøte eller kjøre seg fast.

Det søkes om å mudre inntil 9 500 m3 innenfor et areal på opptil 7 125 m2. Det skal mudres inntil 2,2 meter ned i sedimentet, og arbeidene skal gjennomføres fra lekter ved hjelp av gravemaskin eller grabb.

– For å redusere og overvåke partikkelspredningen skal det benyttes siltgardin og turbiditetsmålere, framgår det.

MILJØGIFTEN TBT PÅVIST

Det ble tatt sedimentprøver av området i 2021. Ved flere av prøvepunktene fant man miljøgiften TBT i tilstandsklasse III, jf. Miljødirektoratets veileder grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608/2016). 

I ett av prøvepunktene ble det påvist TBT i tilstandsklasse V.

Resten av miljøgiftene det ble analysert for, lå innenfor tilstandsklasse I-II.

En eventuell uttalelse til søknaden sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 26. mai, merket med referanse 2022/12040.

SE OGSÅ https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2016/september-2016/veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/

Views: 308