Motbør for byggeplan i sentrum

(Publisert 23.09.22) (Reporter Svein-H. Strand) En rammesøknad for et nytt bolig- og forretningsbygg på høyden over den sentrale del av Storgata i Son får atskillig motbør. Dette kommer fram i uttalelser fra berørte naboer såvel som fra Viken fylkeskommune. Og mandag 26. september skal saken behandles politisk i plan og miljøutvalget.

Allerede 24. juni vurderte fylkeskommunen det slik at det foreslåtte prosjektet er i strid med nasjonale og vesentlig regionale kulturminneverdier i Son.

Det ble samtidig varslet at dersom kommunen godkjenner prosjektet, vil det bli foreslått at politikerne i fylkeskommunen klager på vedtaket.

NY UTREGNING. Ansvarlig søker, Kvarts Arkitekter AS, har senere laget en ny utregning som viser at byggeprosjektet har en Utnyttingsgrad på 0,98 og med tre synlige etasjer over bakken.  Pluss ett – dels to – etasjer under bakken.

– Dette overskrider i svært stor grad grensene som satt i reguleringsplanen, bemerker fylkeskommunen. Det vises i den forbindelse også til kommunens «Veileder for beregning av etasjeantall Son, indre område», fra juni 2018.

GAMMELT UTHUS. Fylkeskommunen fastslår at forfallet på et uthuse sørvest på tomta har aksellerert – og at det nå delvis har rast sammen.

Da Storgata 16 B ble skilt fra Storgata 24, Woldegården, og mistet sin funksjonsmessige tilknytning til denne, betød det ikke – slik arkitekfirmaet mener – at det gamle uthuset mistet sin kulturhistoriske verdi, påpekes det.

– Med en mindre utbygging vil det være plass til uthuset. Det er regulert til bevaring, og vi vil fraråde at kommunen gir rivetillatelse. Uthuset bør heller repareres, understreker fylkeskommunen i sin siste uttalelse.

STORGATA-HIERARKIET. Fylkeskommunen deler heller ikke søkerens vurdering om at hierarkiet med store handelsgårder langs Storgata – og mindre uthus og økonomibygninger i bakgårdene – vil bli opprettholdt. Etter administrasjonens vurdering, så er intensjonen i kommuneplanens bestemmelse om å ta maksimal hensyn til eksisterende bebyggelse – tvert imot ikke oppfylt.

Om landskapssituasjonen mener ansvarlig søker at tomta i dag har minimal «kulturbærende» verdi. Den har angivelig heller ikke noen verdifull vegetasjon, og framstår som et «restområde». Til dette svarer fylkeskommunen:,

EN DEL AV SONS KARAKTER. – Naturterrenget mellom bebyggelsen er en del av Sons karakter som det er viktig å ta vare på. Dette er også trukket fram i kommunens byggeskikkveileder for Son, Hvitsten og Hølen, påpekes det.

– Fjellskråningen ovenfor Storgata er en del av det opprinnelige terrenget, ikke et «restområde». Videre legger prosjektet opp til utendørs oppholdsareal for fire leiligheter på friområdet på egen grunn på oversiden av bygget, noe som trolig vil medføre at denne delen av naturterrenget også endres. Det kommer imidlertid ikke så godt fram av beskrivelsen eller på tegningene, mener fylkeskommunen.

Og der er man fortsatt bekymret for sprenging og utbygging så nært fredete bygninger i Storgata.

Supplerende dokumentasjon og nye illustrasjoner fra ansvarlig søker endrer ikke på vurderingen som fylkeskommunen ga i uttalelsen 24. juni, konkluderer fylkeskommunen:

“Dersom kommunen godkjenner det omsøkte byggeprosjektet, vil vi foreslå at politikerne i Viken fylkeskommune klager på vedtaket. Dette på bakgrunn av at prosjektet vil få konsekvenser for et kulturmiljø av nasjonal og vesentlig regional interesse.”

I en merknad til nabovarselet skriver Otto Brinkman Backe blant annet:

INGEN RIVESØKNAD. – Det er ikke søkt om å rive et gammelt uthus (grisehus). Dette er et Sefrak-bygg og en del av det gamle trehusmiljøet bak de gamle byggene i Storgata. Noe som også er påpekt av Fortidsminneforeningen. Dette mener jeg det skulle vært søkt om, før en eventuell videre behandling av nybygg.

Views: 414