Regjeringen må styrke HV som grunnplanken i nasjonal beredskap

Uttalelse til Langtidsplanen for Forsvaret, fra Landsrådet for Heimevernet. Av Are Tomasgård (LO) og Jon Kristiansen (NHO), hhv. leder og nestleder i Landsrådet.

Landsrådet for Heimevernet samlet til møte 19. mars. (Foto: Heimevernet)

(Publisert 19.03.24) Fullskala-angrepet på Ukraina 24. februar i 2022 har innledet en ny sikkerhetspolitisk tid. Russland er en grunnleggende trussel mot internasjonal sikkerhet. Landsrådet for Heimevernet mener at Langtidsplanen for Forsvaret må levere en betydelig styrking av Forsvaret og Heimevernet. Det er på tide at vår forsvarsevne gjenspeiler den nye tiden vi lever i.

I 2023 kom en rekke råd og anbefalinger, blant annet har Forsvarskommisjonen, Totalforsvars-kommisjonen og Forsvarets Forskningsinstitutt pekt entydig i samme retning: Forsvaret er
underdimensjonert, og har betydelige mangler. Forsvarets utholdenhet og evne til å håndtere kriser og
krig er svekket.

I Norges totale beredskap spiller Heimevernet en avgjørende rolle. Som grunnstein i territorialforsvaret og
en spydspiss i det sivil-militære samarbeidet, representerer Heimevernet en unik ressurs. Dypt forankret i
lokalsamfunnene og med en bred representasjon av innbyggerne, er Heimevernet en kraft for stabilitet og
trygghet – både i fred, krise og krig.

Heimevernet kan ikke drives på sparebluss

Landsrådet er positiv til gjenopprettelsen av HV-07 Agder, samtidig som at det i utgangspunktet ikke er
antallet HV-distrikter som er hovedutfordringen. Hvis Heimevernet skal evne å planlegge og lede
territorialforsvaret, må strukturen fullfinansieres.

Styrking av ledelses- og stabsfunksjoner i distriktstrukturen, årlig trening og grunnleggende soldatutrustning (PBU), for hele styrken, tilpasset alle fire årstider, forutsetter Landsrådet at Langtidsplanen leverer på.

FFI studien “HV mot 2030” peker på fire ambisjonsnivåer, der det nest høyeste nivået beskriver en styrkestruktur med 58 000 soldater. Omfanget av HVs oppgaver i dagens sikkerhetspolitiske situasjon
burde tilsi en styrkestruktur på dette nivået. Langtidsplanen bør legge opp til en gradvis oppbygging fra
dagens nivå på 40.500 soldater.

Langtidsplanen må levere økt slagkraft

For å møte de nye sikkerhetsutfordringene, må også Heimevernets kapasiteter styrkes betydelig i
Langtidsplanen. Forslagene i Faglig Militær Råd peker i riktig retning.

Områdestrukturen må styrkes for å øke territoriell operasjonsevne, samtidig som panservern i nord, luftvernsystemer og evne til å ta i bruk ny teknologi, som ubemannede systemer, er viktige oppgraderinger for å øke HVs slagkraft og forsvarsevne.

Operativ evne til å håndtere trusler i kystsonen må også styrkes, i tillegg til å understøtte Heimevernets
oppdrag ved alliert mottak og objektsikring. Tilførsel av båtmateriell, våpen og utstyr som er nødvendig for
å håndtere trusler og utføre oppdrag langs kysten må inkluderes som en del av Langtidsplanen.

Det er også avgjørende å investere i robuste logistikksystemer og sivil infrastruktur.  Heimevernet er i sin
natur desentralisert, og trenger derfor desentralisert lagring av materiell og utstyr, og enkle mekanismer
for tøybytte og nødvendige depottjenester i krise- og krigssituasjoner for å fungere effektivt.

Sivil infrastruktur i form av veier, jernbaner og havner, som er viktige for understøttelse av militære
operasjoner – og spesielt mottak og forflytning av militært materiell mellom øst og vest – må prioriteres i
Nasjonal transportplan.

I lys av den krevende sikkerhetssituasjonen vi står overfor, er det derfor avgjørende at regjeringen prioriterer en omfattende og målrettet styrking av Heimevernet i den kommende Langtidsplanen for Forsvaret. Bare gjennom en slik satsing kan vi sikre en solid beredskap og trygghet for Norge i møte med dagens sikkerhetsutfordringer.

Views: 27