Norges viktigste sone for sjeldne og truede arter

(Foto av humlevikler: no.wikipedia.org) Humlevikler er en liten sommerfugl som lever på planten humle. Den er i Norge bare funnet i Son i Vestby kommune. Sommerfuglen krever mye sol og varme, og man antar at det er dét som gjør området i Vestby unikt. Ikke bare er arten sjelden i Norge, den er sjelden i hele Skandinavia. Arten trues av planlagte utbygginger i kommunen, og den er klassifisert som ”kritisk truet” i rødlista.

DET LILLE BILDET øverst er tatt under feltarbeidet i området, og hentet fra notatet.

Stiftelsen BioFokus, Oslo, kartla i 2017 – på oppdrag for Frost utvikling – et 40 daa stort område i Son for biologiske kvaliteter. Det ble totalt registrert seks små naturtyper og gjort funn av flere rødlistede arter av karplanter og biller.

(Tidl. publisert 05.10.21) Området ved Saltbuveien ble vurdert til å ha betydelige naturverdier. Disse naturverdiene er diskutert i lys av planlagt ny bebyggelse av området, går det fram av notatet.

Oppsummering og konklusjon

Det er registrert betydelige naturverdier innenfor undersøkelsesområdet. Men det kan forventes at området inneholder langt flere sjeldne og trua arter enn det som er påvist i forbindelse med undersøkelsene.

Det påpekes at området ligger i Norges viktigste “hot-spot” sone for sjeldne og truede arter, og at den helhetlige naturverdien av området slik det framstår i dag, er meget stor.

SEKS AVGRENSEDE NATURTYPER

– Det bør vurderes om fortetting av de vestre delene er forenelig med å ivareta de naturverdiene som finnes i området. Det bør i hvert fall diskuteres om graden av fortetting og hvordan husene kan spres i området, skriver forfatterne.

Fragmentering og nedbygging av arters leveområder er både globalt og lokalt den største trusselen mot biologisk mangfold i dag.

– Det bør derfor legges vinn på å spare så mye sammenhengende areal som mulig i viktige naturområder, understrekes det.

– I så måte vil det være bedre med en tettere utbygging i en mindre del av området, slik at øvrige arealer i størst mulig grad forblir som i dag.

BioFokus-notat, Stiftelsen BioFokus. Oslo. Terje Blindheim og Stefan Olberg. 22. juni 2017. 19 sider: “Naturverdier i tilknytning til Saltbuveien-Saltodden i Son, Vestby kommune”.

Publisering: Notat-serie som er tilgjengelig via BioFokus sine hjemmesider.

Views: 828