BYSTATUS for gamle Son – eller for nye Vestby?

Som selvstendig ladested fram til 1964, har Son sin bymessige fortid i det små. Etter at kommuneloven ble endret på 1990-tallet, kan nå kommuner med over 5000 innbyggere på visse betingelser selv bestemme byspørsmålet. 52 tettsteder har nå bystatus, mot 46 etter ordningen som gjaldt før lovendringen. (Foto: Sturla Strand)

(Fra LM 09.09.12) (Republisert 19.03.22) (Reporter Svein-H. Strand) Ordfører John A. Ødbehr (H) har bedt rådmann Knut Haugestad utrede om “gamle Son” bør få bystatus. Med rådmannens spesialrådgiver Roald Haugberg som saksbehandler, kommer det i stedet en utredning der det mer enn antydes at det først og fremst er Vestby sentrum som bør få bystatus, eventuelt. Alternativt både Vestby og Son.

Saken kommer nå opp i formannskapet 17. september. Rådmannen ønsker imidlertid ingen realitetsbehandling av saken i formannskapet. Han vil først ha en høringsrunde. Det som skal “høres” er da spørsmålet om bystatus i Son eller Vestby.

– Det er høyst usikkert om Son bør gis bystatus framfor Vestby sentrum. Mange spørsmål bør vurderes nærmere, konkluderes det med i saksframstillingen.

VENTE NOEN ÅR?
Et alternativ i saksframlegget er å vente noen år til både Vestby sentrum og Son har “satt seg” gjennom fortetting og stedsutvikling.

I sin vurdering trekker Haugberg fram at det han kaller “Sonsmiljøet” føler liten tilhørighet til Vestby, og at noe må gjøres med dette.

– Bystatus for Son vil neppe være noe som gir Soningene økt tilhørighet til Vestby, snarere tvert imot, heter det. Og videre:

– Bystatus for Vestby kunne derimot være et tiltak som klargjorde Vestby sentrum som kommunesenteret for hele befolkningen.

♦ For å understøtte dette, nevnes alt som skal skje i stasjonsbyen av ulike utbygginger og “sterk fortetting i konsentrert bebyggelse for kontor, forretning og leiligheter.” Haugberg trekker også fram Vestbys “økende betydning som kollektivknutepunkt etter hvert som Follobanen og Intercitytriangelet gjennomføres”.

– FJERNE STEMPELET “PRÆRIEN”
Saksbehandleren ser til og med for seg at det blir mulig å, sitat: “fjerne stempelet Prærien som anvendes om Vestby sentrum”. Da trengs det en “bevisst satsing på en fortettingslinje med bymessige kvaliteter.”

Mange flere innbyggere i Vestby enn i Son med sine snevre grenser vil det ikke minst også bli, poengterer Haugberg gjennom talleksempler – alt etter hvor bygrensene skulle settes.

♦ Det hele startet altså med et begrunnet utspill fra ordføreren der Vestby ikke var nevnt.

Ødbehr begrunnet det kort og godt med at kommunen har som mål å utvikle Son som Oslofjordens hovedsete for summerturisme


 

 

Views: 46